Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007–2013

Poddziałanie 9.4. 
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, ogłasza niniejszym nabór na Partnera – organizację społeczną non profit/non for profit, posiadającą siedzibę na terenie województwa łódzkiego – do nieodpłatnego przygotowania dokumentacji projektowej związanej z planowaną realizacją cyklu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, jak również współuczestnictwa w wykonywaniu przedmiotowego projektu.

Zakres wymogów stawianych kandydatom to:
  • Partner powinien posiadać kadrę legitymującą się doświadczeniem we wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Partner powinien zajmować się nieodpłatną działalnością w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, w szczególności świadczeniem usług edukacyjno-szkoleniowych oraz przygotowaniem i wdrażaniem projektów podnoszących kwalifikacje pracowników
Zakres zadań przypisanych wyselekcjonowanemu partnerowi obejmować będzie,
w szczególności:

  • Współudział w przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej
  • Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu
  • Koordynowanie organizacyjne szkoleń – nadzór nad realizacją szkoleń w ramach projektu (organizacja seminariów szkoleniowych, przygotowanie graficzne oraz skład materiałów, druk materiałów szkoleniowych etc.)
  • Bieżące monitorowanie realizacji projektu (monitoring udzielanego wsparcia w zakresie osiąganych rezultatów oraz jakości świadczonych usług i zadowolenia uczestników)
Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w oznaczonym wyżej zakresie, obowiązane są doręczyć Ogłaszającemu dokumenty zaświadczające o spełnianiu kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, potwierdzone aktualnym, nie starszym niż 3 miesiące, wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego oraz potwierdzonym za zgodność z oryginałem kopią statutu, w terminie do 10.06.2009 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 18.05.2009 - 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2009 - 13:54

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 137102