Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Instrukcja obsługi  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Instrukcja

I n s t r u k c j a

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1429) nakłada na określone podmioty publiczne obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

  Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

 • Zakres publikowanych informacji
  Serwis Biuletynu musi zawierać:
  Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
  1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  2. adres redakcji strony podmiotowej BIP;
  3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
  4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
  5. menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
   1. informacji publicznych,
   2. innych informacji publicznych, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
   3. informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
  6. moduł wyszukujący.
 • Dostęp do informacji publicznej
  Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2019, poz. 1429). Informacja publiczna może być udostępniana:
  1. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
  2. przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
  3. na wniosek.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 18.12.2003 - 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2020 - 14:29

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 351377