Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Dokumentacja medyczna  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Zasady udostępniania
dokumentacji medycznej

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej(*)
obowiązywania od 2019-05-06 do odwołania
(stan prawny na dzień 2019-05-04)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U z 2015 r., poz. 2069).
---------------

Art. 26   - Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – katalog podmiotów uprawnionych do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej.

Art. 27, 28 - Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub osobie bliskiej na zasadach wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) zależnie od wniosku w poniższy sposób:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć (w obecności wyznaczonego pracownika podmiotu leczniczego),
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii, wydruków,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie dokumentacji – bez zbędnej zwłoki:

 • Kancelaria Szpitala:
  • realizacja indywidualnych wniosków pacjentów (i ich przedstawicieli) osób upoważnionych przez pacjenta, osób bliskich – dotyczy hospitalizacji,
  • realizacja wniosków składanych do jednostki przez sądy, prokuraturę, zakłady ubezpieczeń, organy rentowe i inne podmioty określone w art. 26 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dotyczy całości dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej generowanej w jednostce.
 • Centralna Rejestracja – dedykowane stanowisko:
  • realizacja indywidualnych wniosków pacjentów (i ich przedstawicieli) osób upoważnionych przez pacjenta, osób bliskich – dotyczy dokumentacji z leczenia w poradniach specjalistycznych i POZ.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej(*):

 • Maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004
  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 • Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

(*) Aktualne ceny dostępne w punktach rozpatrywania wniosków o udostępnienie dokumentacji.
Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kamińska
Data publikacji: 8.12.2003 - 20:41
Data ostatniej modyfikacji: 4.06.2019 - 19:22

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 2160830